Waarom zijn er normen bij ADHD en ADD?
Personen met ADHA en ADD hebben last van aaandachtsstoornissen en concentratieproblemen en ook impulsiviteit kan op de voorgrond staan
aandacht en concentratie zijn van belang voor veilige verkeersdeelname en impulsiviteit heeft een negatieve invloed op veilig besturen. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat mensen met ADHD of ADD vaker verkeersovertredingen maken of betrokken zijn bij ongelukken. Het is gelukkig zo dat medicijnen daar vaak verandering in brengen.
Om een goed oordeel te kunnen vormen over de rijgeschiktheid bij ADHA heeft de gezondheidsraad geadviseerd om een keuring bij een specialist en een rijtest te laten plaatsvinden voordat het rijexamen afgelegd kan worden.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij ADHA/ADD?
U bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de specialist blijkt dat de aandachtsproblemen, de concentratiestoornissen, de impulsiviteit en bijkomende risico’s als depressie en druggebruik geen groot probleem vormen en de specialist van oordeel is dat er veilig aan het verkeer kan worden deel genomen. Voor zijn oordeel gebruikt de specialist de checklist risicofactoren van het CBR.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?
Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ADHA bij volwassenen. Het CBR heeft een lijst met dergelijke deskundige specialisten.

Wanneer krijg ik een rijbewijs?
De eerste keer dat iemand met ADHD of ADD een rijexamen aangevraagd, volgt er na goedkeuring door de medische specialist altijd een rijtest.

Mag mijn eigen psychiater het rapport opmaken?
Nee. Bij ADHA of ADD is het nodig dat een onafhankelijk specialist het onderzoek doet en het rapport opmaakt.
Er moet namelijk een oordeel komen over de rijgeschiktheid en beperkte of onbeperkte termijn van geschiktheid. Volgend de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen geen verklaring afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.

Moet ik een rijtest doen?
De eerste keer dat iemand met ADHD of ADD een rijexamen aanvraagt, volgt er na de goedkeuring door de medisch specialist altijd een rijtest. De rijtest is géén rijexamen. Met een rijtest beoordeelt het CBR of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. En of u uw voertuig goed kunt bedienen en besturen.

Waar letten we op tijdens de rijtest
De rijtest is géén rijexamen. Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Bij ADHD/ADD ligt de nadruk in de rijtest op ‘denken’.

Wanneer u ADHD/ADD heeft wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtgebieden:

  • Aandacht blijven houden: we toetsen of u geconcentreerd blijft tijdens de hele rijtest;
  • Gerichte aandacht: we toetsen of u belangrijke en minder belangrijke zaken goed uit elkaar kunt houden;
  • Aandacht verdelen: we toetsen of u uw aandacht goed kunt verdelen tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties;
  • Besluitvorming: we toetsen of u weloverwogen uw beslissingen neemt. En of u daarmee het andere verkeer niet hindert of in gevaar brengt.

Op welk moment tijdens mijn rijopleiding kan ik mijn rijtest het beste doen?
U moet zelfstandig kunnen rijden en naast het bedienen van het voertuig ook voldoende aandacht hebben voor het beoordelen van verkeerssituaties en het gedrag van anderen. Het advies is daarom om de rijtest te doen na ongeveer 20 uur rijles.

Hoe zit het met medicijngebruik?
Psychostimulantia zoals methylfenidaat, dexamfetamine en modafinil zijn bij uitzondering toegestaan bij ADHD. Gebuikt u nog andere medicijnen? Kijk dan op rijveiligmetmedicijnen.nl om te zien of die een probleem zijn om te rijden (categorie III).

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?
Personen met ADHD of ADD kunnen sinds meis 2013 voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd. Dit betekent dat iedereen met ADHD of ADD met een rijbewijs voor 3 jaar, bij de eerstvolgende rijbewijsvernieuwing nog een keuring moet ondergaan. Wanneer het BCR dan, op basis van het rapport van de specialist, een onbeperkte geschiktheidstermijn afgeeft, is er vanaf dat moment geen keuring voor ADHD of ADD meer nodig bij de rijbewijsvernieuwing. In twijfel gevallen kan de specialist het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of 5 jaar op te leggen. Personen met een beperkt rijbewijs van drie of vijf jaar moeten bij de volgende rijbewijsvernieuwing altijd opnieuw door een onafhankelijk specialist gekeurd worden.